support 1

 

پشتیبانی مدیریت ، ششمین و آخرین زنجیره در مجموعه نرم افزارهای یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمان رادان میباشد. در این زنجیره نرم افزارهایی جهت استفاده مدیران ارشد در فرآیند تصمیم گیری  نظیر گزارشات مدیریت (BI) و نیز نرم افزارهای عملیاتی برای پشتیبانی سایر سطوح سازمانی اعم از فنی ، مهندسی ، کنترل و تضمین کیفیت، اداری ، حراست و نگهبانی و ...  طراحی و ارائه گردیده است. 

 

 

   

با مجموعه نرم افزاری مدیریت پشتیبانی ، حوزه پوشش نرم افزارهای سازمانی رادان به کلیه بخشهای عملیاتی سازمان گسترده گردیده است.

CSS 55

 

 

 

 

 

330

 

همانگونه که گفته شد پشتیبانی از فرآیندهای تصمیم گیری و نیز مدیریت عملیات جاری بخشهای مختلف سازمان اعم از مدیریت ارشد، واحدهای فنی و مهندسی ، اتوماسیون اداری ، تعمیرات و نگهداری و نیز مدیریت گردش فرآیندها که امکان طراحی گردش فعالیتها مطابق با صلاحدید و عرف هر سازمان را فراهم میاورد ، در زنجیره مدیریت پشتیبانی رادان پیش بینی گردیده است .

مجموعه نرم افزارهای ذیل در این زنجیره طراحی و پیاده سازی گردیده است .

   

 

 

گزارشات مدیریت

CSS 60

 

 

مدیریت تردد

 

 

 

مدیریت گردش فرآیندها

 

 

 

تضمین کیفیت

 

اتوماسیون اداری

 

 

 

 

کنترل کیفیت

 

 

مدیریت اسناد

 

 

مدیریت تعمیرات و نگهداری

 

 

 


1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن