مديريت سفارشات

 

با استفاده از امكانات گسترده مديريت سفارشات، امكان تعريف قراردادهاي فروش محصولات توليدي و نيز ساير مواد و قطعات جنبي مورد نياز (نظير Bulk Material)، تعيين مشخصات و ويژگي‌هاي خاص هر محصول مطابق با نياز و سفارش مشتري و همچنين رديابي و كنترل آخرين وضعيت سفارش‌هاي مشتريان فراهم مي‌گردد. جزئيات و اجزاي متشكله اين سفارشات در زمان عقد قرارداد و با بهره‌گيري از ابزارهايي توانمند، به سهولت مشخص گرديده و مبناي اطلاعاتي مراحل بعدي نظير مهندسي ساخت، برنامه ريزي مواد، توليد و خريد خواهد بود.

 

   

در اين مرحله با استفاده از اطلاعات وارد شده در مرحله تعريف سفارشات فروش،كليه اجزاء، قطعات و مجموعه‌هاي متشكله محصولات توليدي با كليه جزئيات آن شامل مشخصات مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته، گروه‌هاي كاري، زمان‌هاي انجام كار، نقشه‌ها و مشخصات فني، ابزارها و تجهيزات مورد نياز،   مواد و قطعات جايگزين و ... مشخص خواهند شد. بر مبناي اين اطلاعات، محاسبات برنامه ريزي مواد و توليد انجام و بر اساس حجم سفارشات در دست، منابع مورد نياز به تفصيل و با تمام جرئيات مشخص خواهد گرديد.

MRP 102

 

 

 

 

GEN 104

 

 

   
   • تعيين سياست اولويت گذاري سفارشات
   • ثبت اطلاعات سفارشات/برنامه فروش محصولات
   • ثبت اطلاعات سفارشات (Kanban)
   • اولويت گذاري ويژه سفارشها
   • تخصيص محصولات به سفارشات فروش
   • جابجايي سفارشات
   • محاسبه BOM سفارشات
   • ليست كليه سفارشات فروش
   • ليست سفارشات فروش - فهرستهاي مواد
   • ليست مواد اوليه (BOM) مورد نياز سفارشات
   • نفر ساعت مستقيم سفارشات
   • جزئيات مدل MRP سفارشات
   • ليست كنترل مواد اوليه خاص سفارشات
   • كارت رديابي و بازرسي محصولات
   • وضعيت تعهدات باقيمانده توليد
   • خلاصه وضعيت تعهدات باقيمانده توليد
   • خلاصه وضعيت پيشرفت سفارشهاي در دست
   • وضعيت سفارشات بر اساس مراحل توليد
   • گزارش ريز محصولات تخصيص شده به سفارشات
   • آمار تفصيلي تعهدات توليد محصولات
   • آمار خلاصه تعهدات توليد بر اساس گروه محصولات
   • نمودار مقايسه تعهدات توليد و مقادير توليد شده بر اساس گروه محصولات
   • آمار تفصيلي مقايسه‌اي تعهدات توليد و مقادير توليد شده محصولات
   • آمار خلاصه مقايسه تعهدات توليد و مقادير توليد شده بر اساس گروه محصولات
 

 

 

 

 GEN 105

 

33 32 31
36 35 34

 

 

 

 

GEN 106

 

 

RADAN MRPII

 

  

 

 


mortabet 5
      
                 
   خدمات پس از فروش     حسابداري مالي    مديريت منابع توليد    مديريت انبارها   
                 
   CRM 107   FRM 101   MRP 101   SCM 101   
   
   ASM COM JPEG 12    FRM 01 resize    MRP 29 resize  

IMS 3

 
 

 

 

 

 

 


 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن