برنامه ريزي و كنترل توليد

 

 ما‌‌ژول برنامه ريزي و كنترل توليد، برنامه زمانبندي توليد (Scheduling) جهت كليه فعاليت‌هاي دستي و ماشيني را با درنظر گرفتن تمامي شرايط واقعي از قبيل تقويم كاري، تعداد و ساعات شيفت كاري، ظرفيت ماشيني و انساني كليه مراكز كاري صادر مي‌نمايد.اين سيستم يك برنامه اجرايي و واقعي براي خطوط توليد صادر كرده كه مي‌تواند مستقيماً مبناي برنامه ريزي توليد قرار گيرد.

 

   

در اين ماژول بر مبناي سفارشات در دست توليد، سناريوي اولويت (كه ميتواند بر اساس تاريخ تحويل، مدت انجام كار، درصد پيشرفت و ... محاسبه گردد)، منابع در دست اعم از نيروي انساني و ماشين آلات و موجودي قطعات نيمه ساخته، نسبت به صدور برنامه توليد اقدام و سپس با ثبت گزارشات توليد، ضمن كنترل آن و مقايسه عملكرد با برنامه، به صورت اتوماتيك موجودي‌هاي در جريان توليد را بروز آوري مي‌نمايد. 

MRP 103

 

 

GEN 104

 

 

 

 

   
   • نمودار گانت ماشين آلات و گروههاي كاري
   • مقايسه برنامه هاي زمانبندي بر اساس سفارش
   • برنامه هفتگي واحدهاي توليدي
   • برنامه هفتگي به ترتيب مرکز کار و كد قطعه
   • برنامه هفتگي به ترتيب مرکز کار و تاريخ شروع
   • برنامه هفتگي به ترتيب مرکز کار و ماشين/گروه كار
   • برنامه هفتگي به ترتيب سفارش
   • برنامه توليد به تفكيك واحد توليدي بر اساس تگ
   • شناسنامه قطعات (مسير توليد)
   • برنامه هفتگي بر اساس نوع ماده اوليه
   • ميزان نفر ساعت برنامه ريزي شده به تفكيك منابع توليد
   • برنامه جابجايي مواد و قطعات و تغذيه خطوط توليد
   • خلاصه وضعيت موجوديهاي پايكار
   • وضعيت موجوديهاي مواد اوليه پايكار و كالاهاي جايگزين
   • گزارش وضعيت توليد محصولات نيمه ساخته بر اساس سفارش
   • گزارش كنترل آخرين وضعيت برنامه توليد
   • گزارش موجودي قطعات نيمه ساخته مشترك به همراه برنامه توليد مرحله بعدي
   • گزارش مقايسه برنامه توليد و آمار واقعي توليد محصولات نيمه ساخته
   • گزارش خلاصه هفتگي توليد محصولات
   • گزارش خلاصه ماهانه توليد محصولات
   • گزارش خلاصه سالانه توليد محصولات
   • گزارش خلاصه توليد محصولات در محدوده زماني
   • نمودار خلاصه هفتگي توليد بر اساس گروه محصول
   • نمودار روند توليد بر اساس گروه محصول
   • وزن كل محصولات توليدي طي هفته هاي مختلف
   • مصرف استاندارد مواد اوليه بر اساس گزارشهاي اتمام ساخت - به تفكيك محصول
   • انحراف مصرف استاندارد مواد اوليه بر اساس گزارشهاي اتمام ساخت
   • ساعات توقف ماشين آلات / گروههاي كاري
   • ساعات توقف واحدهاي توليدي
   • ساعات توقف هفتگي
   • ساعات توقف به تفكيك علت توقف
   • گزارش مغايرتهاي توليد طي ماههاي مختلف
   • گزارش توقفات توليد طي ماههاي مختلف
   • گزارش تفصيلي از ضايعات
   • گزارش روند تغييرات تعداد و درصد ضايعات به تفكيك قطعه
   • گزارش خلاصه ضايعات بر اساس قطعه
   • گزارش خلاصه ضايعات بر اساس علت
   • گزارش خلاصه ضايعات بر اساس ماشين / گروه كار
   • گزارش روند تغييرات ضايعات بر اساس علت
 

 

 

 

 GEN 105

 

نمونه ای از فرمها و گزارشات سیستم  مدیریت برنامه ریزی و کنترل تولید را در زیر ملاحظه میفرمایید.

 

33 32 31
36 35 34

 

 

 

 

GEN 106

 

 

RADAN MRPII

 

 

 

 

 


mortabet 5
      
                 
   خدمات پس از فروش     حسابداري مالي    مديريت منابع توليد    مديريت انبارها   
                 
   CRM 107   FRM 101   MRP 101   SCM 101   
   
   ASM COM JPEG 12    FRM 01 resize    MRP 29 resize  

IMS 3

 
 

 

 

 

   


 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن