TRANING 1 

 

ارتقاء توانائیهای علمی و مهارتی کارکنان یکی از مهمترین روشها جهت توسعه کیفی سازمان و نهایتاٌ افزایش بهره وری خواهد بود . آموزش کارکنان یکی از روشهای مهم جهت این امر و تبدیل نیروهای قابل دسترس و نوعاٌ ارزانتر در بازار کار به نیروهای ماهر و دارای مهارتهای مناسب جهت شرائط خاص هر سازمان خواهد بود. 

 

   

سیستم مدیریت آموزش رادان بعنوان یکی از ماژولهای نرم افزار یکپارچه مدیریت منابع انسانی رادان کلیه فعالیتهای مرتبط با آموزش نظیر معرفی مراکز آموزش ، اعلام نیاز آموزش واحدهای مختلف سازمان و نیز ارزیابی دوره های برگزار شده را تح کنترل قرار میدهد.

HRM 105

 

 

 

 GEN 104

 

 

   
  • تعريف برگزاركنندگان دوره هاي آموزشي
  • تعريف دوره هاي آموزشي
  • اعلام نياز آموزشي
  • برنامه ريزي آموزشي
  • ثبت و ارزيابي دوره هاي برگزار شده
  • آمار خلاصه آموزش

 

 

 

 

 GEN 105

 

HRM 3 HRM 2 HRM 1
HRM 6 HRM 5 HRM 4

 

 

 

 

GEN 106 

  

               HRM thumb                                                                              HRM F thumb   

                              

 

 mortabet 5
      
                 
  حقوق و دستمزد   دريافت و پرداخت   مديريت منابع توليد     حسابداري مالي   
                 
   FRM 103   FRM 102   MRP 101   FRM 101   
   
   FRM 03 resize    FRM 20 resize    MRP 29 resize  

FRM 01 resize

 
 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن