CLASSIFICATION 1

 

امروزه با توسعه کمی و کیفی سازمانها ، با طیف وسیعی از تخصصهای کاری و مشاغل روبرو هستیم . در زمانی نه چندان دور معمولاٌ مدیران یا صاحبان یک کسب و کار بقول معروف کار را مثل کف دست خود میشناختند و میتوانستند اغلب مشاغل و کارهای مجموعه خود را بتنهایي انجام برسانند. ولی امروزه نه تنها این امر دیگر امکانپذیر نمیباشد بلکه شناخت و ارزیابی مناسب مشاغل و ایجاد تناسب میان وظايف، اختيارات و مسئوليتها ،  شرايط احراز مشاغل و نهایتاٌ حقوق و دستمزد و مزاياي قابل پرداخت به هر گروه و طبقه شغلي نیز به یکی از دغده های مهم مدیران ارشد تبدیل گردیده است.

 

   

نظام طبقه بندی و مشاغل یکی از ابزارهای مهم جهت دستیابی به خواسته های فوق میباشد. هدف اصلی از استقرار سیستم مزبور امکان ارزیابی مشاغل با استفاده از شاخصهای ملموس و قابل اندازه گیری میباشد. بگونه ای که بتوان مشاغل مختلف را مستقل از فعالیتهای متفاوتی که بر عهده دارند با هم مقایسه نموده و بوسیله روشهایی مقداری و عددی طبقه بندی نمود.

 

HRM 108

 

سیستم ارزیابی و طبقه بندی مشاغل رادان بگونه ای طراحی و پیاده سازی گردیده است که سازمانهای مختلف بتوانند با استفاده از الگوهای شناخته شده ارزیابی و طبقه بندی مشاغل و نیز خواسته های مدیریتی و عرف جاری در سازمان نسبت با این امر مهم اقدام نمایند. سیستم فوق کاملاٌ پارامتریک بوده و در شرائط مختلف کاری قابل استفاده و اجراء خواهد بود.

 

 

 

GEN 104

 

 

   
   • تعریف پروژه طبه بنذی
   • شناسایی مشخصه ها
   • شناسایی عوامل فرعی
   • شناسایی عوامل اصلی
   • شناسایی الگوی ارزیابی
   • ثبت نتائج ارزیابی مشاغل

 

 

 

 GEN 105

 

HRM 3 HRM 2 HRM 1
HRM 6 HRM 5 HRM 4

 

 

 

 

 

GEN 106 

  

               HRM thumb                                                                              HRM F thumb   

                              mortabet 5
      
                 
  حقوق و دستمزد   دريافت و پرداخت   مديريت منابع توليد     حسابداري مالي   
                 
   FRM 103   FRM 102   MRP 101   FRM 101   
   
   FRM 03 resize    FRM 20 resize    MRP 29 resize  

FRM 01 resize

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن