PRODUCTIVITY 1

 

منابع انسانی یکی از مهمترین ارکان هر سازمان را تشکیل میدهد. ایجاد انگیزه ، افزایش روحیه مسئولیت پذیری ، کار تیمی و اثربخشی فعالیتها یکی از دغدغه های همیشگی مدیران در حوزه منابع انسانی میباشد. یکی از ابزارهای مؤثر در جهت دستیابی به اهداف فوق طراحی و پیاده سازی نظام پرداخت کارانه بر مبنای بهره‌وری است. در صورت استقرار موفق نظام فوق ، در کنار برخورداری از یک سیستم کارآمد حقوق و دستمزد ، بسیاری از اهداف مدیران سازمان  قابل دسترس خواهد شد.

استقرار موفق سیستم کارانه در گروه تعریف درست شاخصها و معیارهای ارزیابی بهره وری است. بهره‌وری در سه سطح : کل سازمان ، واحدهای سازمانی و نهایتاٌ کارکنان . این الگو در عین توجه کردن به بهره وری در اجزای مستقل  و جدا از هم سازمان ، به موفقیت و اثربخشی کلیه فعالیتها که خود را در بهره وری کل سازمان و ارتقاء شاخصهای کلانی مثل سودآوری نشان میدهد نیز نگاه ویژه‌ای دارد. این امر موجب ایجاد روحیه کار جمعی و تلاش تمامی واحدها بمنظور دستیابی به اهداف مشترک سازمانی خواهد شد

 

   

همانگونه که گفته شد تعریف و تدوین شاخصهای ارزیابی مهمترین بخش استقرار نظام پرداخت کارانه بر مبنای بهره‌وری است. این امر از طریق کمی کردن اهداف و نرمال کردن شاخصها جهت مقایسه و ارزیابی عملکرد سازمان با دوره های زمانی مشابه قبلی و نیز اهداف تعیین شده سازمان صورت میپذیرد..

 

HRM 107

 

در طراحی سیستم بهره‌وری و کارانه رادان امکان استفاده از شاخصهای محاسباتی و سیستماتیک (که توسط سیستمهای عملیاتی نظیر تولید ، فروش ، خرید و انبار بصورت اتوماتیک بدست میاید) و نیز شاخصهای غیر محاسباتی که پس از ارزیابی دوره ای توسط مسئولین ذیربط تعیین و در سیستم ثبت میگردد ، فراهم گردیده است. این شاخصها توسط الگوهای محاسباتی که بصورتی پارامتریک در سیستم قابل تعریف است ، مورد سنجش قرار گرفته و پس از مقایسه با اهداف مقداری و کمی از پیش تعریف شده ، مبنای  محاسبه بهره وری قرار گرفته و نهایتاٌ مبالغ کارانه بر اساس آن تعیین خواهد شد.

 

 

 

GEN 104

 

 

   
  • تعریف الگوهای ارزیابی
  • تعریف الگوهای محاسبات
  • تعریف توابع سیستمی
  • تعریف شاخصهای ارزیابی
  • نرمال سازی شاخصهای ارزیابی
  • ورود اطلاعات عملکرد
  • محاسبه کارانه

 

 

 

 

 GEN 105

 

HRM 3 HRM 2 HRM 1
HRM 6 HRM 5 HRM 4

 

 

 

 

 

GEN 106 

  

               HRM thumb                                                                              HRM F thumb   

                              

 

 

 mortabet 5
      
                 
  حقوق و دستمزد   دريافت و پرداخت   مديريت منابع توليد     حسابداري مالي   
                 
   FRM 103   FRM 102   MRP 101   FRM 101   
   
   FRM 03 resize    FRM 20 resize    MRP 29 resize  

FRM 01 resize

 
 

 


 

 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن