EMPLOYEMENT 4

 

مرحله استخدام و بکارگماری مرحله مهمی از فرآیندهای مدیریت منابع انسانی است . در این مرحله ضمن تکمیل اطلاعات پرسنلی و نیز پیوست کردن مدارک و مستندات ، میبایست نسبت به صدور احکام حقوقی نیز برای آنان اقدام نمود . دراین مرحله  ، تمامی موارد مهم از قبیل تعیین شغل احرازی ، واحد سازمانی ، مدت همکاری، مبلغ حفوق و مزایا و نیز جزئیات حکم حقوقی بخشی از این موارد میباشد.

 

   

استخدام فرآیند مهمی است که نحوه ارتباط کاری متقاضیان گزینش شده را با سازمان تعیین میکند . با توجه به اینکه کلیه جزئیات کاری و مالی ارتباط کارکنان و سازمان در این مرحله تعیین میگردد میبایست سیستم استخدام و بکارگماری قابلیت مدیریت تمامی این حزئیات را دارا باشد.

HRM 103

 ا

 

 

 

GEN 104

 

 

   
  • عوامل حقوقي
  • انواع استخدام
  • شناسايي كارگاه
  • شناسايي شعب تامين اجتماعي
  • شناسايي شعب دارايي
  • فرمت چاپي قرارداد پرسنل
  • الگوي قرارداد پرسنل
  • تعريف مشخصه هاي سازماني
  • ثبت اطلاعات پرسنلي
  • مرور اطلاعات پرسنلي
  • احكام حقوقي
  • چاپ و تخصيص الگوي قرارداد به پرسنل

 

 

 

 

 GEN 105

 

HRM 3 HRM 2 HRM 1
HRM 6 HRM 5 HRM 4

 

  

 

GEN 106 

  

               HRM thumb                                                                              HRM F thumb   

                              

 

 mortabet 5
      
                 
  حقوق و دستمزد   دريافت و پرداخت   مديريت منابع توليد     حسابداري مالي   
                 
   FRM 103   FRM 102   MRP 101   FRM 101   
   
   FRM 03 resize    FRM 20 resize    MRP 29 resize  

FRM 01 resize

 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن