EVALUTION 1

 

یکی از ابزارهای مدرن و مؤثر جهت جلوگیری از اعمال سلائق شخصی و نیز ایجاد انگیزه جهت رشد و شکوفایی نیروهای کارآمد سازمانها بهره گیری از فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان میباشد. در این فرآیند با تعریف شاخصهای عمدتاٌ کمی و قابل سنجش و در دوره های زمانی مشخص نسبت با ارزیابی کارکنان اقدام می گردد. این امر علاوه بر اثرات قابل توجهی که میتواند بر روی میزان حقوق و مزایای کارکنان بگذارد ، میتواند بازخود مناسبی به بخشهای مختلف سازمان خصوصا واحدهای جذب و گرینش جهت اصلاح روشهای کارگزینی و نیز واحد آموزش جهت برگزاری دوره های مناسب آموزشی انتقال دهد .

 

   

در ماژول ارزیابی عملکرد رادان با تعریف شاخصهای مختلف ارزیابی ،  امکان تعریف انواع الکوهای ارزیابی برای گروههای مختلف شغلی فراهم گردیده است . ضمن آنکه نتائج ارزیابی عملکرد نیز جهت استفاده مدیران ارشد سازمان در سیستم ثبت میگردند. 

HRM 106

 

 

  

 

GEN 104

 

 

   
  • تعريف واحدهاي تشويق/تنبيه
  • شناسايي انواع روشهاي تشويق/تنبيه
  • تعريف عوامل ارزيابي كاركنان
  • تعريف رتبه بندي امتيازات
  • تعريف الگوهاي ارزيابي
  • ايجاد آزمون
  • طراحي سوالات
  • ارزيابي كاركنان
  • ثبت تشويق/تنبيه
  • برگزاري آزمون

 

 

 

 

 GEN 105

 

HRM 3 HRM 2 HRM 1
HRM 6 HRM 5 HRM 4

 

 

 

 

GEN 106 

  

               HRM thumb                                                                              HRM F thumb   

                              

 mortabet 5
      
                 
  حقوق و دستمزد   دريافت و پرداخت   مديريت منابع توليد     حسابداري مالي   
                 
   FRM 103   FRM 102   MRP 101   FRM 101   
   
   FRM 03 resize    FRM 20 resize    MRP 29 resize  

FRM 01 resize

 
 

 

 

 

 


 

 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن