مديريت منابع انساني

کارکنان بخش مهمی از منابع و به عبارت بهتر سرمایه هر سازمان را تشکیل میدهند. تمامی سازمانها در هر مرتبه ای از توسعه فنی ، مهندسی و تجاری ، برای حفظ و ارتقاء جایگاه خود نیازمند برخورداری از کارکنان شایسته و با انگیزه خواهند داشت.

 

   

از زمان ظهور نظریه جدید مدیریت منابع اسانی در دهه ۱۹۸۰ میلادی این مفهوم رویکردی جامع به مدیریت استراتژیک منابع کلیدی سازمان یعنی منابع انسانی داشته است . با این تعریف مدرن ، مدیریت منابع انسانی نه تنها رویکردی بمنظور افزایش بهره وری کارکنان، بلکه راهکاری مناسب جهت افزایش تعهد و ایجاد ارتباطی دو طرفه و قابل اتکاء میان کارکنان و صاحبان سهام  بوده است. 

مديريت منابع انساني

 

 

 

 330

 

از دیدگاه سیستماتیک مدیریت منابع انسانی کلیه فرآیندهای مرتبط را تحت پوشش قرار میدهد. تحلیل مشاغل ، سازماندهی و تشکیلات ، جذب و گزینش ، بکارگماری و نگهداشت ، آموزش و ارزیابی عملکرد بخشی از آن فرآیندهاست.

سیستم حقوق و دستمزد بعنوان حلقه واسط میتواند ارتباط مابین سیستمهای منابع انسانی ار یکطرف و سیستمهای حسابداری و بهای تمام شده از دیگر سو  را برقرار نماید.

مجموعه نرم افزار منابع انسانی رادان کلیه فرآیندهای مرتبط با کارکنان از مرحله اعلام نیاز تا زمان پایان دوره همکاری و منفک شدن نیروها از سازمان را تحت پوشش قرار میدهد. 

 

 

   

سازماندهی و تشکیلات HRM 5 ارزیابی و طبقه بندی مشاغل
جذب و گزینش کارانه و بهره وری
استخدام و بکارگماری ارزیابی عملکرد
نگهداشت مدیریت آموزش

 


 

1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن