راهكارهاي يكپارچه سازماني

 

یکی از دغدغه های بجای مدیران ارشد میزان و نحوه استفاده از سیستمها توسط کاربران است. در واقع پس از طی مراحل انتخاب و استقرار سیستمها که وقت و انرژی زیادی از مدیریت و بدنه سازمان  را میگیرد این نگرانی وجود دارد که آیا از سیستمهای خریداری شده بدرستی و با راندمان مطلوب استفاده میشود ؟

این امر در صورت استقرار مجموعه سیستمهای یکپارچه سازمانی که بطور گسترده در تمامی اجزای سازمان استقرار یافته و میتواند راهگشای بسیاری از تغییرات مثبت در روشها کاری و مراحل تصمیم گیری سازمان ایحاد کند ، بمراتب بیشتر احساس میشود .

 

   

شرکت رادان بر مبنای تجربه دهها پروژه استقرار و پس از همفکری و مشاوره با مشتریان محترم  ، خدمات ممیزی و ارزیابی عملکرد کاربران را  ارائه داده و در قالب پروژه های کوتاه مدت بمورد اجرا گذاشته است. نتائج اجرای برنامه مزبور بسیار چشمگیر بوده و باعث رفع بسیاری از ضعفها و ایرادات کاری گردیده است.  اهم مراحل اجرای کار به شرح زیر میباشد :

  •  ارزیابی و ممیزی اول دوره از کارایی و بهره برداری از سیستمها و کاریران
  • ارائه گزارشات ممیزی و ارزیابی اول دوره و نیز برنامه آموزشی مورد نیاز
  • برگزاری دوره های آموزشی بر مبنای نقاط ضعف و قوت مشاهده شده در ممیزی اول دوره سیستمها و کاریران
  • ارزیابی و ممیزی پایان دوره از کارایی و بهره برداری از سیستمها و کاریران
  • ارائه گزارشات ممیزی و ارزیابی پایان دوره و ارائه راهکارهای بهبود

 

راهكارهاي يكپارچه سازماني

 


1

2

3

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن